Kontaktné údaje

 

  Havária vody

 3.5.2017 - odstávka vody z dôvodu výkonu opravy havárie na vodovodnom potrubí.

 

 

 

  -----------------------------------------------------------------------------------

 Dňa 05.11.2014 spoločnosť Larea s.r.o. obdržala od spoločnosti BVS, a.s. Dobropis na časť stočného zo straty vody z havárie marec/apríl 2014. Stočné zo straty bude dobropisované na jednotlivých odberateľov.

Záznam z opravy havárie marec/apríl 2014

 

Dátum zistenia havárie: 20.3.2014

 

Spôsob zistenia havárie:

- pri  kontrolnom odpočte vody medzi mesačným cyklom bola zistená strata vody cca   

  50 m3 denne 

- pri bližšom zisťovaní – straty za 2 min. cca 100L vody

 

Spôsob zabezpečenia havárie:

20.3.2014 

Pristúpilo sa k odstávke vody a lokalizácii poruchy na jednej vetve podľa výpočtov strát na jednotlivých úsekoch potrubia

22.3.2014 

- Na presné lokalizovanie poruchy  objednaná spoločnosť VAKS, spol. s r.o. ( VAKS, spol.s r.o. faktúra č. 201409)

- Porucha lokalizovaná na 2 miestach potrubia jednej vetvy (tie isté miesta, ktoré boli označené aj pri predchádzajúcej poruche a pri výkope sa nepotvrdil únik vody) a takisto potvrdené priesaky na hlavnej vetve.

24.3.2014

V šachte pred spol. Divari s.r.o. namontovaný nový ventil a vodomer pre minimalizovanie úseku havárie a možnosti spustenia do prevádzky časti vodovodu

- Opätovná kontrolná lokalizácia spoločnosťou Canopus Solutions, s.r.o. ( Canopus Solutions, s.r.o. faktúry č. 000003)

- Označený ten istý úsek potrubia za prepúšťajúci, konkrétne miesto poruchy nebolo určené.

- Záver a navrhnuté riešenie:

- Miesto havárie: vodovodné potrubie v úseku  od spoločnosti TRIANGLE s.r.o. po prvú šachtu, nedalo sa presne určiť miesto havárie. Celý lokalizovaný úsek sa nachádzal pod prístupovou asfaltovou cestou do areálu Elektrárenská 1 

Hľadanie najoptimálnejšieho riešenia opravy havárie pre zníženie nákladov a výkopových prác

- Pretlačenie nového vodovodného potrubia v jestvujúcom chybnom potrubí  a pripojenie jestvujúcich odberných miest na nové potrubie – objednaná spoločnosť VODOMONT I.D., s.r.o. na opravu havárie (VODOM ONT ID, s.r.o., faktúra č. 3/2014)  

28.3.2014

Začaté výkopové práce 

- Pre náročnosť opravy bolo potrebné urobiť 4 výkopové jamy

24.4.2014  

Definitívne odstránenie poruchy

- spustenie vody do celého areálu

26.4.2014 

Zaasfaltovanie výkopových jám a ukončenie všetkých prác opravy havárie

 

   

Opravu vykonal

1. VAKS, spol. s r.o., Svíbová 3063/4, 841 05 Bratislava

Faktúra č. 201409 ,

2. Canopus Solutions, s.r.o., Pankúchova 3, 851 04 Bratislava

Faktúra č. 000003   

3. VODOMONT ID, s.r.o., Ľ.Fullu 11/a, 84105 Bratislava

Faktúra č. 3/2014príloha k faktúre

4. Brael, s.r.o., Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava

Faktúra č. 2014045

      5.  Brael, s.r.o., Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava

Faktúra č. 2014048, príloha k faktúre      

 

  Vzniknuté podružné náklady :

Ento železiarstvo, s.r.o., Turbínova 1, 831 04 Bratislava

25.3.2014 60,92 EUR spotrebný materiál

25.03.2014 2,66 EUR spotrebný materiál

25.3.2014 7,20 EUR spotrebný materiál

 

Zodpovedná osoba za spoločnosť Larea s.r.o.:

Ľubomír Krivosudský tel. 0905 724 150

 

Vypracoval: 

Ing. Ivana Krivosudská tel. 0911 949 969

 

  Poznámky:

20.3.2014 telefonicky oznámená všetkým dotknutým odberateľom odstávka vody v dôsledku havárie

28.3.2014 a 1.4.2014 mailové upozornenie o odstávke vody

Zabezpečenie dodávky vody pre odberateľov počas havárie: 2-krát denne čiastkové púšťanie vody v polhodinových intervaloch (Brael, s.r.o., faktúra č. 2014045)

Zabezpečenie osobného dohľadu a zaistenia opravy (Brael, s.r.o., faktúra č. 2014048)

Informácie o časoch čiastkového púšťania vody a priebehu opráv havárie, možnosti zabezpečenia náhradnej dodávky vody formou cisterny zverejnené  na www.larea.sk

Oznámené spoločnosti BVS, a.s. o havárii vody

7.5.2014 obhliadka miesta havárie pracovníkom BVS, a.s.

Náklady na opravu rozfaktúrované na odberateľov. TU

Straty vody zo vzniknutej havárie rozfaktúrované na odberateľov.TU

Žiadosť  BVS, a.s. o dobropis stočného z uniknutej vody počas havárie.

 

  

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kancelárske priestory s parkovaním na PRENÁJOM. kontakt: 0903906430 


Fakturačné údaje:

Larea s.r.o.
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava

I
ČO: 36 659 312
IČ DPH: SK 20 22 22 67 12

 
   

Korešpondenčná adresa:

Larea s.r.o.
Elektrárenská 1

831 04 Bratislava

   

Kontakt:

Kancelária tel: 02 20921601

Mobil: 0903 90 6430


Všeobecný kontakt: info@larea.sk